QUESTION 1 You have a hybrid Exchange Server 2016 organization. Some of the mailboxes in the research department are hosted on-premises. Other mailboxes in the research department are stored in Microsoft Office 365. You need to search the mailboxes in the research department for email messages that contain a specific keyword in the message body. What should you do? A. From the Exchange Online Exchange admin center, search the delivery reports. B. Form the on-premises Exchange center, search the delivery reports. C. From the Exchange Online Exchange admin SY0-401 exam center, create a new In-Place eDiscovery & Hold. D. From the Office 365 Compliance Center, create a new Compliance Search. E. From the on-premises Exchange admin center, create a new In-Place eDiscovery & Hold. Correct Answer: E QUESTION 2 You have an Exchange Server 2016 organization. You plan to enable Federated Sharing. You need to create a DNS record to store the Application Identifier (AppID) of the domain for the federated trust. Which type of record should you create? A. A B. CNAME C. SRV D. TXT Correct Answer: D QUESTION 3 Your company has an Exchange Server 2016 200-310 exam Organization. The organization has a four- node database availability group (DAG) that spans two data centers. Each data center is configured as a separate Active Directory site. The data centers connect to each other by using a high-speed WAN link. Each data center connects directly to the Internet and has a scoped Send connector configured. The company's public DNS zone contains one MX record. You need to ensure that if an Internet link becomes unavailable in one data center, email messages destined to external recipients can 400-101 exam be routed through the other data center. What should you do? A. Create an MX record in the internal DNS zone B. B. Clear the Scoped Send Connector check box C. Create a Receive connector in each data center. D. Clear the Proxy through Client Access server check box Correct Answer: AQUESTION 4 Your network contains a single Active Directory forest. The forest contains two sites named Site1 and Site2. You have an Exchange Server 2016 organization. The organization contains two servers in each site. You have a database availability group (DAG) that spans both sites. The file share witness is in Site1. If a power failure occurs at Site1, you plan to mount the databases in Site2. When the power is restored in Site1, you Cisco CCNP Security 300-207 exam SITCS need to prevent the databases from mounting in Site1. What should you do? A. Disable AutoReseed for the DAG. B. Implement an alternate file share witness. C. Configure Datacenter Activation Coordination (DAC) mode. D. Force a rediscovery of the EX200 exam network when the power is restored. Correct Answer: C QUESTION 5 A new company has the following: Two offices that connect to each other by using a low-latency WAN link In each office, a data center that is configured as a separate subnet Five hundred users in each office You plan to deploy Exchange Server 2016 to the network. You need to recommend which Active Directory deployment to use to support the Exchange Server 2016 deployment What is the best recommendation to achieve the goal? A. Deploy two forests that each contains one site and one site link. Deploy two domain controllers to each forest. In each forest configure one domain controller as a global catalog server B. Deploy one forest that contains one site and one site link. Deploy four domain controllers. Configure all of the domain controllers as global catalog servers. C. Deploy one forest that contains two sites and two site links. Deploy two domain controllers to each site in each site, configure one domain controller as a global catalog server D. Deploy one forest that contains two sites and one site link. Deploy two domain controllers to each site. Configure both domain controllers as global catalog servers Correct Answer: C QUESTION 6 How is the IBM Content Template Catalog delivered for installation? A. as an EXE file B. as a ZIP file of XML files C. as a Web Appli cati on Archive file D. as a Portal Application Archive file Correct Answer: D QUESTION 7 Your company has a data center. The data center contains a server that has Exchange Server 2016 and the Mailbox server role installed. Outlook 300-101 exam anywhere clients connect to the Mailbox server by using thename outlook.contoso.com. The company plans to open a second data center and to provision a database availability group (DAG) that spans both data centers. You need to ensure that Outlook Anywhere clients can connect if one of the data centers becomes unavailable. What should you add to DNS? A. one A record B. two TXT records C. two SRV records D. one MX record Correct Answer: A QUESTION 8 You have an Exchange Server 2016 EX300 exam organization. The organization contains a database availability group (DAG). You need to identify the number of transaction logs that are in replay queue. Which cmdlet should you use? A. Test-ServiceHealth B. Test-ReplicationHealth C. Get-DatabaseAvailabilityGroup D. Get-MailboxDatabaseCopyStatus Correct Answer: D QUESTION 9 All users access their email by using Microsoft Outlook 2013 From Performance Monitor, you discover that the MSExchange Database\I/O Database Reads Average Latency counter displays values that are higher than normal You need to identify the impact of the high counter values on user connections in the Exchange Server organization. What are two client connections 400-051 exam that will meet performance? A. Outlook on the web B. IMAP4 clients C. mobile devices using Exchange ActiveSync D. Outlook in Cached Exchange ModeE. Outlook in Online Mode Correct Answer: CE QUESTION 10 You work for a company named Litware, Inc. that hosts all email in Exchange Online. A user named User1 sends an email message to an Pass CISCO 300-115 exam - test questions external user User 1 discovers that the email message is delayed for two hours before being delivered. The external user sends you the message header of the delayed message You need to identify which host in the message path is responsible for the delivery delay. What should you do? A. Review the contents of the protocol logs. B. Search the message tracking logs. C. Search the delivery reports 200-355 exam for the message D. Review the contents of the application log E. Input the message header to the Exchange Remote Connectivity Analyzer Correct Answer: E QUESTION 11 You have an Exchange Server 2016 organization. The organization contains three Mailbox servers. The servers are configured as shown in the following table You have distribution group named Group1. Group1 contains three members. The members are configured as shown in the following table. You discover that when User1 sends email messages to Group1, all of the messages are delivered to EX02 first. You need to identify why the email messages sent to Group1 are sent to EX02 instead. What should you identify? A. EX02 is configured as an expansion server. B. The arbitration mailbox is hosted 300-320 exam on EX02.C. Site2 has universal group membership caching enabled. D. Site2 is configured as a hub site. Correct Answer: A Euroflow Zrt.
slideslideslide

ÁSZF

Az Euroflow Zrt. általános szerződési feltételei

Jelen szerződési feltételek az Euroflow Zrt. által adott ajánlatok mellékletét képezik, amelyek abban az esetben alkalmazandóak, amikor Euroflow Zrt. és Vevő között nem jön létre írásban Keretszerződés termékek fajta és mennyiség szerint történő határidős adásvételéről.

 1. Szerződés hatálya: Jelen Általános Szerződési Feltételek az Euroflow Kereskedelmi Szolgáltató és Mérnöki Tanácsadó Zártközűen Működő Részvénytársaság (2030 Érd, Aszfaltozó u. 27-29. cégjegyzékszám: 13-10-040640, adószám: 12490367-2-13), mint Eladó – továbbiakban Eladó – által kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal, szállítólevelekkel és minden egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos dokumentumokkal összhangban értelmezendők.

  Jelen Általános Szerződési Feltételektől történő bármely eltérés csak Eladó és Vevő által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes.
   
 2. Árajánlat, megrendelés: Vevő írásban elektronikus úton vagy faxon árajánlatot kér és/vagy megrendelést tesz Eladó felé. Eladó minden esetben csak és kizárólag írásban tesz érvényes ajánlatot, és minden egyes megrendelést írásban igazol vissza. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása egyéb feltételeket nem tartalmaz, úgy azt jelen szerződésben írt feltételekkel együtt kell létrejöttnek tekinteni.
   
 3. Szállítási határidő, teljesítés, átadás-átvétel: Eladó a megrendelést az árajánlatban/megrendelés visszaigazolásban megadott napon belül teljesíti. Az adásvételt teljesítettnek kell tekinteni, amikor az áru/termék Eladó telephelyére beérkezett és ezt Eladó írásban bejelentette Vevő felé. Vevő az áru átvételét és a számla befogadását nem tagadhatja meg. Eladó az előszállítás jogát fenntartja
   
 4. Teljesítés helye: 2030 Érd, Aszfaltozó u. 27-29.
  Az áru elszállítását – mennyiségi és minőségi átvételt követően – Vevő végzi, saját fuvareszközön. Az árut fizikai valójában átvevő fuvarozó személyéről Vevő az átvételt megelőzően köteles Eladót írásban értesíteni. Ezen értesítés elmaradása esetén Eladó valamennyi ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségét kizárja. Eladó fenntartja a jogot az átadás-átvételnél jelen lévő személy jogosultságának ellenőrzésére, amely módja lehet a megrendelés egy példányának elkérése stb.

  Vevő köteles mennyiségi-minőségi kifogását az átadás-átvételkor haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) napon belül jelezni. Ilyen jelzés esetén felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

  Eladó a megrendelt árut a teljesítési időpontjának lejárta után 8 (nyolc) napig díjmentesen tárolja. Vevő átvételi késedelme esetén az átvételre nyitva álló határidő utolsó napját követő naptól kezdődően az őrzött áru/termék után késedelmi kötbért köteles fizetni. (késedelmi kötbér) A késedelmi kötbér mértéke naponta a megrendelésben szereplő és át nem vett áru/termék nettó értékének 1 (egy) %-a.

  Vevő a teljesítési határidő lejáratát követően 15 (tizenöt) napon belül nem veszi át a megrendelt árut/terméket, úgy Eladó az ügylettől elállhat, és ebben az esetben Vevő köteles meghiúsulási kötbért fizetni. (meghiúsulási kötbér) A meghiúsulási kötbér mértéke a megrendelésben szereplő és át nem vett áru/termék nettó értékének 15 (tizenöt) %-a.
   
 5. Árak: egyedi ajánlat alapján. Eladó a rendelés visszaigazolásban megadott bruttó áron, forintban számlázza ki a terméket, amely tartalmazza az adókat.
   
 6. Fizetési feltételek, (kötbér, kamat): Vevő késedelmes számlakiegyenlítése esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. Megrendelő a számlával kapcsolatos kifogásait a kézhezvételtől számított 3 (három) napon belül köteles jelezni. Eladó az átadott áruk felett tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja. Vevő a tulajdonjog fenntartással érintett áruk eladása esetén büntetőjogi felelőssége tudatában köteles az eladott áruk ellenértékét elsősorban az eladásból származó összegből Eladó részére megfizetni.
   
 7. Visszavétel: Eladó Vevő által visszavételre kínált termékeket egyedileg bírálja el. A visszavétel alapfeltételei:
  • raktári tételek, a rendelésre behozatott termékeket Eladónak nem áll módjában visszavenni;
  • 60 naptári napnál nem régebben vásárolt;
  • a termék nem került beépítésre, gyári állapotú. Műanyag idomok esetében csak a sértetlen csomagolással rendelkező termékek esetében van lehetőség a visszavételre.
  Eladó az adminisztrációs költségek miatt visszavétel esetén a termék árának legfeljebb 70 %-áról állít ki helyesbítő számlát.
   
 8. Vegyes rendelkezések, garancia: Jognyilatkozatot csak cégszerű aláírással rendelkező, cégjegyzési joggal vagy külön meghatalmazással rendelkező személytől fogadunk el.

  Jótállás, szavatosság a jogszabályok szerint.

Nyomtatható változat